in phù hiệu logo thể thao các câu lạc bộ thể thao trên thế giới, làm phù hiệu logo thêu hoặc ủi lên quần áo.