Nơi làm phù hiệu logo học sinh, phù hiệu logo nhân viên, phù hiệu logo trên áo bảo hộ lao động.